La Stella Fireworks Factory

with No Comments

Wahda mill-iktar frieghi mportanti fis-Socjeta La Stella hija bla dubju ta xejn is-sezzjoni tan-nar, iffurmata minn grupp ta’ voluntiera li min sena ghal ohra jahdmu b’sagrificcji kbar ghad unur il-Madonna tar-Ruzarju.Sabiex jitnaqqas il-periklu fl-1988 is-Sojeta’ hasset il-htiega biex tixtri art ikbar milli kellha, biex id-dilletanti fi hdanha ikollhom post xieraq fejn jipprattikaw is-sengha taghhom.

dwar_ajru_1B’impenn liema bhalu dawn id-dilletanti dejjem irnexxielhom izzommu isimhom bhala l-aqwa kamra tan-nar fil-Gudja u dan jigi kkonfermat min sena ghal ohra.Il-wirja ta lejliet tigi akkumpanjata bi spettaklu tan-nar ta’l-art mekkanizat li jinhadem b’arti ta sengha kbira miz-zghazagh ta’ l-istess Socjeta’. Spettaklu uniku li jinvolvi impenn u hila enormi, dan l-ispettaklu jigbed hafna dilletanti minn Malta kollha.B’ entuzjazmu ta dawn in-nies ix-xoghol kull ma jmur qed jikber u dan wassal biex fl-2002 jinbena it-tieni mahzen fejn ikun jista’ jinhazen ix-xoghol tan-nar ta’ l-art. Minn qalbna nofru il-hidma u sagrificcju taghna lill Madonna tar-Ruzarju li izzomm idejha fuq kull min jahdem ghad unur l-isem taghha.Wahda mill-iktar frieghi mportanti fis-Socjeta La Stella hija bla dubju ta xejn is-sezzjoni tan-nar, iffurmata minn grupp ta’ voluntiera li min sena ghal ohra jahdmu b’sagrificcji kbar ghad unur il-Madonna tar-Ruzarju.dwar_art_2Sabiex jitnaqqas il-periklu fl-1988 is-Sojeta’ hasset il-htiega biex tixtri art ikbar milli kellha, biex id-dilletanti fi hdanha ikollhom post xieraq fejn jipprattikaw is-sengha taghhom. B’impenn liema bhalu dawn id-dilletanti dejjem irnexxielhom izzommu isimhom bhala l-aqwa kamra tan-nar fil-Gudja u dan jigi kkonfermat min sena ghal ohra.Il-wirja ta lejliet tigi akkumpanjata bi spettaklu tan-nar ta’l-art mekkanizat li jinhadem b’arti ta sengha kbira miz-zghazagh ta’ l-istess Socjeta’. Spettaklu uniku li jinvolvi impenn u hila enormi, dan l-ispettaklu jigbed hafna dilletanti minn Malta kollha.B’ entuzjazmu ta dawn in-nies ix-xoghol kull ma jmur qed jikber u dan wassal biex fl-2002 jinbena it-tieni mahzen fejn ikun jista’ jinhazen ix-xoghol tan-nar ta’ l-art. Minn qalbna nofru il-hidma u sagrificcju taghna lill Madonna tar-Ruzarju li izzomm idejha fuq kull min jahdem ghad unur l-isem taghha.