Societa' Filarmonica La Stella Gudja

Banda La Stella
with No Comments

Is-Socjeta Filarmonika La Stella giet mwaqqfa fl-1919 minn numru ta nies bi spirtu civiku socjali, b’imhabba ghal muzika, ghalhekk dejjem hadmet bis-shih biex tirnexx f’ghan taghha li kien ghadu dak li toffri taghlim tal-muzika b’xejn lil membri taghha. L-orkestra La … Read More

Ir-Rahal
with No Comments

Il-Gudja rahal kwiet pitoresk mimli bi storja.Isem tal-Gudja ghandu mdawwar mieghu bosta tifsiriet, izda huwa wisq probbabli li tnissel mill-kelma fil-lingwa gharbija li tfisser gholja u dan ghaliex hija mibnija fuq wahda mill-iktar postijiet gholjin fin-nofsinhar ta gziritna. Fl-1436 il-kapella … Read More

Fratellanza
with No Comments

L-istorja tal-Kazin La Stella u l-festa tal-Madonna tar-Ruzarju tmur lura ghal bosta snin, infatti dawn jafu il-bidu taghhom il wisq antika fratellanza tas-Santissimus Ruzarju mwaqqfa f’1588 wara l-ewwel u l-unika fratellanza ta’ dak iz-zmien dik tas-Santissimus Sagrament.Il-Fratellanza hija moghmija b’ … Read More

Mahzen Tal-Armar
with No Comments

L-armar li naraw fit-toroq fiz-zminijiet tal-festa huwa ukoll frott il-hidma dejjiema li kull sena jahseb fiha kif ser isebbah ir-rahal tal-Gudja ghal-festa tal-Madonna tar-Ruzarju. Tista’ tghid li twelid ta’ l-armar fis-Socjeta’ taghna kien fl-1986. F’dik is-sena nhadmu sett ta tnax … Read More

Amministrazzjoni
with No Comments

It-tmexxija ġenerali tas-Soċjetà u tal-kazin bl-attivitajiet u b’kull ma jippossjedi, qegħda fir-responsabilita’ tal-kumitat. Is-sewwa, l-unur u l-ġid tas-Soċjetà għandhom ikunu l-bażi tad-deċizjonijiet kollha.  M’hawnx ġid w’unur tas-Soċjetà li m’hux ukoll ġid w’unur għall-Gudja. Il-Kumitat centrali jiġi elett kull sena f’seduta … Read More

Socejta La Stella
with No Comments

Aktarx illi, ahna l-Maltin meta nisimghu bis-sena 1919, il-hsieb taghna mill-ewwel imur fuq l-irvellijiet tas-Sette Gugnio.Izda ghalina Gudjani s-sena1919 tfakkarna wkoll fi grajja storika ohra. Din hija t-twaqqif tac-Circolo Musicale La Stella. Fl-1914 faqqghet l-ewwel gwerra kbira li damet tkaxkar … Read More

La Stella Fireworks Factory
with No Comments

Wahda mill-iktar frieghi mportanti fis-Socjeta La Stella hija bla dubju ta xejn is-sezzjoni tan-nar, iffurmata minn grupp ta’ voluntiera li min sena ghal ohra jahdmu b’sagrificcji kbar ghad unur il-Madonna tar-Ruzarju.Sabiex jitnaqqas il-periklu fl-1988 is-Sojeta’ hasset il-htiega biex tixtri art … Read More